334
ประชาธิปไตยของพวกเรา จะเกิดขึ้นในอีก 42 เสียง
312
2
20
42
ส.ส. พรรคร่วม
ส.ส.
ส.ว.
เสียงที่ขาด
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2566
#22
8 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. ทัศนา
#21
7 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. วีระศักดิ์
#20
6 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
#19
6 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. ประยูร
#18
5 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
พรรคใหม่
#17
4 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. พีระศักดิ์
#16
3 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. พลเดช
#15
3 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. ประภาศรี
#14
3 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. สถิตย์
#13
2 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. วันชัย
#12
2 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. ซากีย์
#11
2 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. มณเฑียร
#10
2 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. ทรงเดช
#9
2 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. วุฒิพันธุ์
#8
2 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. ภัทรา
#7
1 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. รณวริทธิ์
#6
1 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. เฉลิมชัย
#5
1 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. วัลลภ
#4
1 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. ดิเรกฤทธิ์
#3
0 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. ประมาณ
#2
0 วัน
หลังจากเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. อำพล
#1
32 วัน
ก่อนวันเลือกตั้ง
โหวตเสียงข้างมาก
ส.ว. พิศาล